Máy co màng – Máy khò co màng bằng nhiệt và máy bọc, rút màng cũng như co màng nâng cao an toàn bảo quản thực phẩm.