Máy bán tự động được nâng cấp chức năng sản xuất để giảm thiểu sự can thiệp của con người trong quá trình sản xuất. Máy bán tự động trong đóng gói và sản xuất Thực Phẩm, Mỹ Phẩm, Hoá Mỹ Phẩm và Nông Nghiệp.