Máy tạo viên thịt SXW 280 tự động tạo viên thịt viên cá hay bò viên

15.200.000