Máy hàn miệng túi indate FRM-980LD liên tục kiểu có chân bao bì nằm ngang

8.600.000