Máy đóng đai thùng – cuộn đai thùng Carton tự động 55ARL

203.000.000