Máy chiết rót dạng sệt để bàn – bán tự động có cánh khuấy G1WGD-5000

40.000.000

Máy chiết rót 1 vòi có cánh khuấy G1WGD-100: Giá 27.000.000 VND

Máy chiết rót 1 vòi có cánh khuấy G1WGD-280:

Máy chiết rót 1 vòi có cánh khuấy G1WGD-500:

Máy chiết rót 1 vòi có cánh khuấy G1WGD-1000: Giá

Máy chiết rót 1 vòi có cánh khuấy G1WGD-2800: Giá

Máy chiết rót 1 vòi có cánh khuấy G1WGD-5000: Giá