Máy cắt và cấp màng nhãn nilong tự động Máy phóng nhãn QM-150

320.000.000

Máy cắt và phóng nhãn chai theo yêu cầu 320.000.000

Máy co màng hơi nước: 75.000.000

Tổng: 395.000.000